Idag har vi människor stort fokus på hälsa och vi blir dagligen påverkad av hur viktigt det är med att hålla en god hälsa, i allt från tidningar, tv och på Internet. Trots det skett en ökning av ohälsa, och framförallt fetma. Många har idag ohälsosamma matvanor och ett stillasittande arbete, vilket leder till sjukdomar och för tidig död, både hos oss Svenskar och människorna i övriga världen.

HälsaHälsoutvecklingen har både visat på positiva och negativa trender de senaste åren. Det mest oroande trenden är fetma. Idag lider ungefär hälften av alla Svenskar fetma, och var femte barn är överviktiga. Detta är verkligen skrämmande. Fetma är inte bara farligt i sig utan det leder även till andra följdsjukdomar så som typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Att dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar minskat beror nog mer på att sjukvården blivit bättre, inte att vi Svenskar blivit friskare. Hjärt- och kärlsjukdom är fortfarande den största orsaken till död i Sverige idag.

Trots vår stora medvetenhet av hälsa idag har den nog stort fokus på fysisk hälsa, det vill säga våra värden, vår vikt och så vidare. Det pratas inte alls om vår psykiska hälsa i samma utsträckning. Hur vi egentligen mår psykiskt, och framför allt hur vi ska göra för att må bättre psykiskt. Bara för att man inte lider av någon psykisk sjukdom behöver det inte betyda att vi mår psykiskt bra, det är två helt skilda saker. Wikipedia beskriver  psykisk hälsa som ”Psykisk hälsa har ofta definierats som förekomsten av mentalt välbefinnande. Omvänt kan psykisk hälsa definieras som frånvaron av psykiska problem, det vill säga en psykisk störning. Till frånvaron av psykisk störning hör hur man hanterar vardagen med dess problem, till exempel stress, livsförändringar, samt de förluster och lidanden som hör till ett vanligt liv”.

Vi vill med denna sidan ge er mer förståelse för mental hälsa och vad du kan göra för att förbättra den. Vi i Sverige är så fokuserad på att ha bra hälsa och vad hälsa innebär därför tycker vi det är extra viktigt att belysa vikten av den psykiska hälsan.