BRIS

Bris är förkortningsnamnet på organisationen Barnens rätt i samhället och jobbar aktivt för att stödja barn under 18 år. Bris är en av våra viktigaste samhällsorgan och varje enskilt barn har rätt att veta att det finns en enskild organisation som bejakar deras medborgerliga rättigheter.Bris arbete grundar sig i FN:s barnkonvention och med sin långa och gedigna erfarenhet jobbar de professionellt och mobiliserande med att ge rätt typ av stöd till barn och ungdomar via chatt, mejl, telefon men även gruppstöd. Bris kan också agera som en talesperson för barn som hamnat i olika dilemman med myndigheter och beslutsfattare. Bris jobbar systematiskt för att stärka barns rättigheter i ett långsiktigt perspektiv.Våra barn och ungdomar är den kommande framtiden och det är viktigt att vi vårdar dom väl och upplyser dom om att dom är värdefulla och respekterade medborgare som har rättigheter som dom förmodligen inte känner till. Men faktum är att alla stater som har anslutit sig till FN:s barnkonvention har en skyldighet att tillgodose varje individs medborgerliga och mänskliga rättigheter.

Barnkonventionen vilar på fyra grundläggande principer. Dessa ska vara ledande för hur konventionens övriga artiklar bör tolkas. De fyra grundläggande principerna är:

  • Förbud mot diskriminering (artikel 2) Alla barn har rätt att ta del av sina rättigheter.
  • Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3) Alla beslut som tas och som på något sätt berör barn ska beakta barnets bästa.
  • Rätten till liv och utveckling (artikel 6) Inte bara barnets överlevnad, utan även hans eller hennes utveckling skall säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga.
  • Rätten att få komma till tals (artikel 12) Barnets åsikter ska komma fram och ges respekt. – Bris.se